ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Thursday, March 27, 2008

വെട്ടിനിരത്തല്‍ ഇവിടെയും!

ഇവിടെ കടല്‍ നികത്തി കെട്ടിടം പണിയുന്നു.
അവിടെ പാടം നികത്തുന്നു.

Labels: