ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Thursday, May 10, 2007

ടെക്നോപാര്‍ക്. (ഫോട്ടം)

സാങ്കേതിക താവളം

2 Comments:

Blogger പൊതുവാള് said...

ആകാശത്തേക്ക് തലയുയര്‍ത്തി അങ്ങനെയങ്ങനെ.

Friday, May 11, 2007 9:28:00 PM  
Blogger Prajakta said...

Hey, You left a comment on my blog, but I don't understand the script. So what does it mean?

best wishes,
Prajakta.

Friday, April 25, 2008 6:05:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home