ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Wednesday, February 14, 2007

പുല്ല്

പുല്ലും ഒലിവ് മരങ്ങളും

Friday, February 09, 2007

മാര്‍ജ്ജാര ശയനം ഭാഗം രണ്ട് (ചിത്രം)

താനിരിക്കേണ്ടിടത്ത്

താനിരുന്നില്ലെങ്കില്‍,
അവിടെ .........


Tuesday, February 06, 2007

ഇന്ദ്ര ധനുസ്സ്!


മിഴിയെത്തും ദൂരത്ത്!