ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Tuesday, January 30, 2007

വൈകുന്നേരം

സായന്തന കാഴ്ച‍
Friday, January 26, 2007

മാര്‍ജ്ജാര ശയനം!! (ചിത്രം)

സുഖ ശയനം


വി. ഐ. പി


Sunday, January 21, 2007

മേഘങ്ങളേ കീഴടങ്ങുവിന്‍Thursday, January 18, 2007

രാവും പകലും

മഴപെയ്ത പുലര്‍കാലംരാവായാല്‍