ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Saturday, October 21, 2006

താഴെ മുകിലിന്‍ കൂടാരം

താഴെ മുകിലിന്‍ കൂടാരം
Thursday, October 19, 2006

കാഴ്ച

ആകാശ കാഴ്ച
ഉള്‍കാഴ്ച
പുറം കാഴ്ച